O projekte

Národný projekt Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií vychádza z iniciatívy Európskej únie na vytvorenie celoeurópskeho systému kvalifikácií. Práve rôzne a často nekompatibilné národné systémy kvalifikácií boli v minulosti prekážkou vyššej mobility pracovných síl medzi krajinami EÚ. Potreba zrozumiteľnej hierarchizácie kvalifikácií na európskej úrovni vyvrcholila vydaním Odporúčania Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/C111/ES z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie. Slovensko sa k tejto iniciatíve pripojilo a zaviazalo sa, že vytvorí vlastnú Národnú sústavu kvalifikácií a Slovenský kvalifikačný rámec.

Potreba vytvorenia Národnej sústavy kvalifikácií vychádza rovnako aj zo snahy posilniť možnosti overovania kvalifikácií získaných z neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Tieto snahy boli formulované napríklad v Strátégii celoživotného vzdelávania 2011 alebo v Akčnom pláne celoživotného vzdelávania 2011.

Štátny inštitút odborného vzdelávania je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Jeho poslaním je odborné a metodické riadenie stredných odborných škôl, tvorba vzdelávacích projektov, zabezpečenie odborno-pedagogických a vzdelávacích činností pri riešení otázok stredného odborného vzdelávania. Organizácia plní funkciu sekretariátu Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Národný projekt prebieha od marca 2013 do novembra 2015. Jeho realizátorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Hlavnými výstupmi projektu budú dva verejne prístupné registre - Národná sústava kvalifikácií a Slovenský kvalifikačný rámec.

Na projekte spolupracuje viac ako tisícka odborníkov z prostredia zamestnávateľov, rôznych zväzov a združení, vzdelávacích inštitúcií a verejnej správy, ktorá je zastúpená v pracovných skupinách, sektorových radách a odvetvových skupinách či v Národnej rade pre vzdelávanie a kvalifikácie.

Viac informácií nájdete na stránke www.kvalifikacie.sk

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť