Tvorivé dielne 1

Národný projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov  základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja  polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca  s talentami

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Kód ITMS projektu:                

26110130549

 

OP VZDELÁVANIE

PO 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

 

Opatrenie 1.1:

Premena tradičnej školy na modernú. Projekt je spolufinancovaný  zo zdrojov EÚ.

 

Cieľ:

Konvergencia

 

Prioritná os 1:

Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

V národnom projekte spolufinancovanom zo zdrojov EÚ sa využijú  inovatívne formy a metódy výučby ako pripraviť žiakov ZŠ na rozhodnutie  o budúcom štúdiu či kariére. Projekt sa sústredí na vysoko aktuálne potreby vedomostnej spoločnosti, ako je  príprava žiaka ZŠ na vykonávanie  kvalifikovanej práce v hospodárstve v odboroch, ktoré trh vyžaduje a kde žiak nájde svoje  uplatnenie.

Projekt má 3 nasledovné aktivity:

  1. Aktivita 1.1 Podpora polytechnickej výchovy žiakov ZŠ  a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ v polytechnickej  výchove.
  2. Aktivita 2.1 Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie  a prípravu zavedením nástroja pre identifikáciu potenciálu orientácie  žiakov ZŠ na OVP.
  3. Aktivita 3.1 Práca s talentami na ZŠ a SOŠ prostredníctvom realizácie  a účasti na odborných súťažiach v OVP.

Špecifickými cieľmi projektu sú inovácia obsahu  a metódy, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo  vedomostnej spoločnosti.

Do projektu bude zapojených až 500 základných škôl zo 7 VÚC – z Konvergencie (okrem  Bratislavského kraja). V každom tomto kraji bude 7 základných škôl  (spolu 49) vybavených z národného projektu zariadením odborných učební,  aby sa skvalitnilo vyučovanie predmetov biológie, fyziky, chémie  a techniky. Celkovo sa na projekte zúčastní okolo 5000 žiakov základných  škôl vo veku 10-16 rokov.

Projekt sa  orientuje aj na prípravu  a ďalšie vzdelávanie pedagogických  zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu  tradičnej školy na modernú. Na pláne je  preškolenie približne 1000 pedagógov biológie, chémie, fyziky a techniky  ako aj 500 výchovných poradcov, aby pomohli základným školám usmerniť žiakov  študovať ďalej, podľa ich talentu a schopností. 

Prostredníctvom národného  projektu chceme podporiť aj   rozvoj  práce s talentami na  základných školách, ktorá je nevyhnutná na zvyšovanie záujmu žiakov  o odborné vzdelávanie a prípravu. V rámci práce s talentami sú plánované tzv.  odborné súťaže kombinovaných družstiev ZŠ a SŠ, aby sa žiaci zoznámili  s prostredím stredných škôl. Pomôžeme  tak prepojiť teóriu s praxou už na základnej škole.

Realizáciou projektu budú žiaci zapojených ZŠ zorientovaní  v problematike profesijnej orientácie na OVP a budú vedieť reálne  posúdiť svoje budúce pracovné možnosti a podľa toho budú vedieť vykonať  optimálnu profesijnú voľbu vo vzťahu k OVP.

Všetky aktuálne a potrebné informácie ohľadom nášho projektu  nájdete na tomto webovom sídle www.zsodborne.sk.

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť