Tvorivé dielne 2

Národný projekt Podpora polytechnickej výchovy na základných školách

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie 1.1:  Premena tradičnej školy na modernú

Prioritná os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

Opatrenie č. 4.1: Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

Kód ITMS projektu: K – 26110130738, RKZ – 26140130044

Cieľ: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zrkadlový projekt zložený z dvoch častí - Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnateľnosť. Projekt nadväzuje na úspešný národný projekt „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na OVP prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“, čím umožní rozšíriť skupinu podporených základných škôl a zámer zatraktívniť a zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu v oblastiach zameraných na polytechnickú výchovu.

Cieľom národného projektu je zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané na polytechnickú výchovu, rozvoj pracovných zručností žiakov hlavne v oblastiach vzdelávania predmetov fyziky, techniky, biológie a chémie a z toho vyplývajúca podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu. Prioritou aktivít národného projektu je skvalitniť a  zatraktívniť vyučovací proces prostredníctvom vybavenia odborných učební chémie, fyziky, biológie, techniky s využitím moderných metód a foriem vzdelávania, aby sme mohli uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby trhu práce. Do projektu bude zapojených 161 pilotných škôl z Konvergencie a 16 pilotných základných škôl z Bratislavského kraja. Dokopy má projekt za cieľ vybaviť 177 základných škôl z celého Slovenska novými pomôckami do odborných učební techniky, fyziky chémie a biológie a následným výstupom bude zameranie žiaka na OVP na SOŠ.

Hlavným výstupom projektu v Aktivite 1.1 bude návrh minimálneho štandardu vybavenia didaktických pomôcok pre praktické vyučovanie a tvorba metodologického manuálu pre predmety zamerané na polytechnickú výchovu. Inovované formy a metódy vyučovania budú zamerané na využívanie viac praktických úloh v laboratórnych podmienkach, v prírode či v domácnosti, aby podporovali pracovné zručnosti žiakov zavedením polytechnickej výchovy, teda viac praxe do vyučovania, čo podporuje predstavivosť, kreativitu a flexibilitu žiakov.             

V Aktivite 2.1. bude hlavným výstupom tvorba manuálu pre organizáciu nových foriem prípravy žiakov ZŠ na povolanie

Národný projekt sa bude koncentrovať najmä na:

• zatraktívnenie kvality vzdelávania zameraného na polytechnickú výchovu;

• podporu zvýšenia kvality vzdelávania na ZŠ v oblasti polytechnickej výchovy;

• vytvorenie štandardov nových foriem prípravy žiakov ZŠ na povolanie s využitím inovovaných foriem a metód výučby.

Cieľová skupina

• žiaci základných škôl;

• pedagogickí zamestnanci základných škôl;

Miesto realizácie projektu

celé územie Slovenskej republiky – 8 krajov SR: Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Informácie o projekte nájdete na stránke www.pvodborne.sk.

Metodické manuály pre predmety fyzika, technika, biológia, chémia a pre organizáciu nových foriem žiakov ZŠ na povolanie:

Metodický manuál pre predmet Fyzika

Metodický manuál pre predmet Biológia

Metodický manuál pre predmet Chémia

Metodický manuál pre predmet Technika

Metodický manuál pre organizáciu nových foriem žiakov ZŠ na povolanie

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť