Skip Navigation LinksÚvod > Projekty > Národné projekty > Zrealizované projekty > Dielne 2

Tvorivé dielne 2

Národný projekt Podpora polytechnickej výchovy na základných školách

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie 1.1:  Premena tradičnej školy na modernú

Prioritná os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

Opatrenie č. 4.1: Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

Kód ITMS projektu: K – 26110130738, RKZ – 26140130044

Cieľ: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zrkadlový projekt zložený z dvoch častí - Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnateľnosť. Projekt nadväzuje na úspešný národný projekt „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na OVP prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“, čím umožní rozšíriť skupinu podporených základných škôl a zámer zatraktívniť a zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu v oblastiach zameraných na polytechnickú výchovu.

Cieľom národného projektu je zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané na polytechnickú výchovu, rozvoj pracovných zručností žiakov hlavne v oblastiach vzdelávania predmetov fyziky, techniky, biológie a chémie a z toho vyplývajúca podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu. Prioritou aktivít národného projektu je skvalitniť a  zatraktívniť vyučovací proces prostredníctvom vybavenia odborných učební chémie, fyziky, biológie, techniky s využitím moderných metód a foriem vzdelávania, aby sme mohli uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby trhu práce. Do projektu bude zapojených 161 pilotných škôl z Konvergencie a 16 pilotných základných škôl z Bratislavského kraja. Dokopy má projekt za cieľ vybaviť 177 základných škôl z celého Slovenska novými pomôckami do odborných učební techniky, fyziky chémie a biológie a následným výstupom bude zameranie žiaka na OVP na SOŠ.

Hlavným výstupom projektu v Aktivite 1.1 bude návrh minimálneho štandardu vybavenia didaktických pomôcok pre praktické vyučovanie a tvorba metodologického manuálu pre predmety zamerané na polytechnickú výchovu. Inovované formy a metódy vyučovania budú zamerané na využívanie viac praktických úloh v laboratórnych podmienkach, v prírode či v domácnosti, aby podporovali pracovné zručnosti žiakov zavedením polytechnickej výchovy, teda viac praxe do vyučovania, čo podporuje predstavivosť, kreativitu a flexibilitu žiakov.             

V Aktivite 2.1. bude hlavným výstupom tvorba manuálu pre organizáciu nových foriem prípravy žiakov ZŠ na povolanie

Národný projekt sa bude koncentrovať najmä na:

• zatraktívnenie kvality vzdelávania zameraného na polytechnickú výchovu;

• podporu zvýšenia kvality vzdelávania na ZŠ v oblasti polytechnickej výchovy;

• vytvorenie štandardov nových foriem prípravy žiakov ZŠ na povolanie s využitím inovovaných foriem a metód výučby.

Cieľová skupina

• žiaci základných škôl;

• pedagogickí zamestnanci základných škôl;

Miesto realizácie projektu

celé územie Slovenskej republiky – 8 krajov SR: Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Informácie o projekte nájdete na stránke www.pvodborne.sk.

Metodické manuály pre predmety fyzika, technika, biológia, chémia a pre organizáciu nových foriem žiakov ZŠ na povolanie:

Metodický manuál pre predmet Fyzika

Metodický manuál pre predmet Biológia

Metodický manuál pre predmet Chémia

Metodický manuál pre predmet Technika

Metodický manuál pre organizáciu nových foriem žiakov ZŠ na povolanie