Systém duálneho vzdelávania

Duálne vzdelávanie je skĺbením vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Vďaka tomu žiaci stredných odborných škôl s učebnou zmluvou získavajú pred vstupom do dospelosti a na trh práce devízy, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech. Šance pracovať v odbore, ktorému sa venovali počas štúdia. 

Na druhej strane však treba vnímať tých, ktorí vytvárajú a ponúkajú pracovné príležitosti. Teda zamestnávateľov, investorov, firmy. Ich najcennejším prvkom sú kvalitní ľudia. 

Dnes je kvalita zamestnancov akýmsi hendikepom na ceste za prosperitou. Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi znamená výučbu pre zamestnanie a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov. Preto systém duálneho vzdelávania je krok k úspechu a výzva, ktorou je potrebné odstrániť súčasný hendikep. Za ten je potrebné považovať nezamestnanosť mladých ľudí z dôvodu nesúladu medzi ich dosiahnutým vzdelaním a tým, čo potrebujú zamestnávatelia. 
    
Výnimočnosť v partnerstve

Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania. Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou, uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo a ak mu bolo zároveň vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len osvedčenie). Osvedčenie vydáva na základe žiadosti zamestnávateľa príslušná stavovská alebo profesijná organizácia s vecnou pôsobnosťou k odboru štúdia, v ktorom uskutočňuje zamestnávateľ praktické vyučovanie.

Osvedčenie oprávňuje zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie žiakom, s ktorými zamestnávateľ uzatvorí učebnú zmluvu podľa § 19 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe zmluvnej spolupráce s vybranou strednou odbornou školou vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa § 16 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zázemie pre žiakov 
Spôsobilosťou zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania sa myslí najmä materiálno-technická, odborná a personálna pripravenosť poskytovať praktické vyučovanie v súlade so školským zákonom a zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň sa ňou rozumie aj zabezpečenie prípravy žiaka na výkon povolania v súlade so štátnym vzdelávacím programom, vzorovými učebnými plánmi a vzorovými učebnými osnovami pre systém duálneho vzdelávania.

Ak to vyžaduje charakter povolania alebo odborných činností, na ktoré sa žiak s učebnou zmluvou pripravuje, môže sa odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax dočasne vykonávať aj na inom mieste výkonu produktívnej práce určenom zamestnávateľom (servis alebo montáž u odberateľa, poskytovanie služieb zákazníkovi a pod., pričom zamestnávateľ dodržiava podmienky výkonu praktického vyučovania v súlade s platnou legislatívou.
    
Praktické vyučovanie žiaka u zamestnávateľa sa vykonáva formou odborného výcviku alebo odbornej praxe, ktoré sú organizované ako odborný vyučovací predmet praktického vyučovania podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre systém duálneho vzdelávania. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením majstra odbornej výchovy alebo inštruktora. Odborná prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet študijného odboru a vykonáva sa pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo inštruktora. Praktické vyučovanie žiakov formou odborného výcviku sa vykonáva v odboroch štúdia, v ktorých žiak získa výučný list. Odborná prax sa vykonáva v odboroch, v ktorých žiak získa iba maturitné vysvedčenie.

Silné stránky duálneho vzdelávania

 • Vysokokvalifikovaná pracovná sila, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce.

 • Nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľa.

 • Osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobnom procese u zamestnávateľa.

 • Výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa.

 • Zodpovednosť zamestnávateľov za praktickú časť odborného vzdelávania.

 • Vplyv zamestnávateľov na obsah odborného vzdelávania.

 • Aktuálnosť odborných vzdelávacích programov a ich obsahu, možnosť flexibility v ich úprave.

 • Overenie vedomostí a zručností  absolventa zamestnávateľom pri ukončovaní štúdia.

 • Žiak si vyberá povolanie a zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí praktické vyučovanie.

 • Výber žiaka na duálne vzdelávanie priamo zamestnávateľom a prijímanie žiaka do školy so súhlasom zamestnávateľa.

 • Dohľad zamestnávateľských združení nad duálnym systémom vzdelávania.

 • Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom.

 • Úzka spolupráca podniku, školy a žiaka.

 • Prakticky cielené učebné osnovy pre jednotlivé odbory.

 • Rozvoj povolaní naviazaných na potreby trhu.

 • Vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom.

Príležitosti duálneho vzdelávania

 • Zvýšenie zamestnanosti absolventov SOŠ.

 • Príležitosť pre mladých ľudí získať kvalitnú prípravu na povolanie.

 • Zlepšenie úrovne odborných kompetencií a pracovnej morálky absolventov škôl.

 • Reálne pracovné, sociálne situácie  a osvojenie si „firemnej kultúry“.

 • Výber vhodných absolventov a ich zamestnávanie pre vlastné  potreby podniku.

 • Vytváranie vzdelávacích programov podľa požiadaviek a potrieb zamestnávateľov.

 • Posilnenie spoločenského statusu a atraktivity technických povolaní - status „poctivého remesla“.

 • Dobudovanie a posilnenie stavovských a profesijných organizácií a centier odborného vzdelávania a prípravy.

 • Zjednotenie obsahu a náročnosti kvalifikačných skúšok, kvalifikačných úrovní.

 • Záujem štátu a ochota zahraničných komôr podporiť rozvoj duálneho vzdelávania svojou vlastnou skúsenosťou.

 • Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a Slovenska.

 • Prostredníctvom dobrých príkladov postupné zapojenie väčšieho počtu zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy systémom duálneho vzdelávania.

 • Možnosť financovania prechodu na duálny systém zo štrukturálnych fondov EÚ.

 • Zvýšenie objemu financií do školstva (v pomere k HDP) prostredníctvom vstupu zamestnávateľov do financovania odborného vzdelávania a prípravy.

 • Vstup zamestnávateľov do zvyšovania odbornej úrovne učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy.

Tento systém duálneho vzdelávania tak zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povolania plne zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľa.

Viac informácií nájdete na novo pripravovanej webovej stránke Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP. 

Platné znenie zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 61/2015 nájdete TU.

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť