Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 22 > 22 - Dodatky / VUP / VUO

Dodatky k ŠVP

Názov:               Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 22 Hutníctvo

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok c. 1 k ŠVP 22 Hutníctvo

Obsah dodatku: Záznamy o platnosti a revidovaní štátneho vzdelávacieho programu. Rámcový učebný plán pre 4-ročné študijné odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku. Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 4-ročné študijné odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku. Rámcový učebný plán pre 4-ročné študijné odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku s vyučovacím jazykom národnostných menšín. Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 4-ročné študijné odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku s vyučovacím jazykom národnostných menšín. Vzorový učebný plán a vzorové učebné osnovy študijného odboru 2262 K hutník operátor. Skrátené štúdium v 1-ročnom vzdelávacom programe. Skrátené štúdium v 2-ročnom vzdelávacom programe