Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 23, 24 > 23, 24 - Dodatky / VUP / VUO

Dodatky k ŠVP

Názov:               Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracuvacia výroba I, II

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2014

Znenie dodatku: Dodatok c. 1 k ŠVP 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Obsah dodatku: Záznamy o platnosti a revidovaní štátneho vzdelávacieho programu. Osobitosti a podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Skupina učebných odborov  stredné odborné vzdelanie. Vzdelávacie štandardy špecifické pre učebné odbory a odborné zameranie – technické služby v autoservise

 

Názov:               Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracuvacia výroba I, II

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2015

Znenie dodatku: Dodatok c. 2 k ŠVP 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Obsah dodatku: Záznamy o platnosti a revidovaní štátneho vzdelávacieho programu. Rámcový učebný plán pre 3-ročné učebné odbory. Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 3-ročné učebné odbory. Rámcový učebný plán pre 3-ročné učebné odbory s vyučovacím jazykom národnostných menšín. Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 3-ročné učebné odbory s vyučovacím jazykom národnostných menšín. Rámcový učebný plán pre 4-ročné študijné odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku   Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 4-ročné študijné odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku. Rámcový učebný plán pre 4-ročné študijné odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku s vyučovacím jazykom národnostných menšín. Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 4-ročné študijné odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku s vyučovacím jazykom národnostných menšín. Vzorový učebný plán a vzorové učebné osnovy učebného odboru 2423 H nástrojár, 2430 H operátor strojárskej výroby, 2433 H obrábač kovov, 2435 H 02 klampiar – stavebná výroba, 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia, 2466 H 10mechanik opravár – koľajové vozidlá, 2487 H 01 autoopravár – mechanik, 2487 H 02 autoopravár – elektrikár, 2487 H 03 autoopravár – karosár, 2487 H 04 autoopravár – lakovník, 2411 K mechanik nastavovač, 2413 K mechanik strojov a zariadení a Vzorový učebný plán a vzorové učebné osnovy študijného odboru 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení                                                             

Názov:               Dodatok č. 3, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracuvacia výroba I, II

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok c. 3 k ŠVP 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Obsah dodatku: Záznamy o platnosti a revidovaní štátneho vzdelávacieho programu. Osobitosti a podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Skupina učebných odborov  stredné odborné vzdelanie. Skupina študijných odborov  úplne stredné odborné vzdelanie. Vzdelávacie štandardy špecifické pre učebné odbory a odborné zamerania - Operátor strojárskej výroby  Vzdelávacie štandardy špecifické pre študijne odbory a odborné zamerania - Predaj a servis vozidiel. Vzorový učebný plán a vzorové učebné osnovy učebného odboru 2464 H strojný mechanik, 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby a vzorový učebný plán a vzorové učebné osnovy študijného odboru 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov Skrátené štúdium v 1-ročnom vzdelávacom programe. Skrátené štúdium v 2-ročnom vzdelávacom programe