Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 42, 45 > 42, 45 - Dodatky / VUP / VUO

Dodatky k ŠVP

Názov:               Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2013

Znenie dodatku: Dodatok c. 1 k ŠVP 42 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka

Obsah dodatku: Doplnenie študijného odboru lesníctvo a lesnícky manažment do obsahu jednotlivých častí ŠVP

 

Názov:               Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2015

Znenie dodatku: Dodatok c. 2 k ŠVP 42 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka

Obsah dodatku: Doplnenie vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre učebné odbory: poľnohospodár – mechanizácia, poľnohospodár – farmárstvo a s tým súvisiace úpravy rámcových učebných plánov pre 3. ročné učebné odbory

 

Názov:               Dodatok č. 3, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok c. 3 k ŠVP 42 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka

Obsah dodatku:

1. Doplnenie a spresnenie spôsobu výkonu praktického vyučovania

2. Doplnenie Vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre:

  • učebný odbor agromechanizátor – opravár
  • študijný odbor podnikateľ pre rozvoj vidieka 

3. Doplnenie základných údajov a rámcových učebných plánov skráteného štúdia pre:

  • 1 – ročný vzdelávací program
  • 2  – ročný vzdelávací program