Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 76 > 76 - Dodatky / VUP / VUO

Dodatky k ŠVP

Názov:               Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 76 Učiteľstvo

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok c. 1 k ŠVP 76 Učiteľstvo

Obsah dodatku:  Aktualizácia ŠVP pre  študijné odbory vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, starostlivosť o seniorov v sociálnych službách, doplnenie vstupných požiadaviek na štúdium v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo – pomaturitné kvalifikačné štúdium

 

Názov:               Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 76 Učiteľstvo

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok c. 2 k ŠVP 76 Učiteľstvo

Obsah dodatku: ŠVP pre  študijný odbor pedagogický asistent

 

Názov:                Dodatok č. 1, ktorým sa dopĺňa všeobecnovzdelávacia zložka ŠVP pre odborné vzdelávanie a prípravu 

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2017

Znenie dodatku: Dodatok č. 1 k ŠVP 76 Učiteľstvo

Obsah dodatku: Vzdelávacie štandardy predmetu občianska náuka