Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Učebnice a učebné pomôcky > Hodnotenie učebníc

Hodnotenie učebníc

ŠIOV pravidelne hodnotí používané odborné učebnice na stredných odborných školách z hľadiska ich použiteľnosti a aktuálnosti pre jednotlivé skupiny odborov. V prípade absencie alebo nevyhovujúcej učebnice iniciuje verejné obstarávanie na nové učebnice, v zmysle platnej Smernice MŠVV a Š SR 10/2011.

Návrh titulov učebníc na verejné obstarávanie pravidelne zasiela na MŠVVaŠ SR.

Hodnotenie z hľadiska ich aktuálnosti, súladu so štátnymi vzdelávacími programami, kľúčovými kompetenciami, profilom absolventa je podkladom pre objednávacie konanie MŠVVaŠ SR a reedície učebníc.