522
Šiov

ŠIOV


Štátny inštitút odborného vzdelávania vznikol pôvodne z Inštitútu prípravy mládeže, a ako moderná štátna inštitúcia zabezpečuje v dnešnej dobe plnenie úloh v oblasti skvalitňovania a zefektívňovania výchovy a vzdelávania na stredných odborných školách, zastrešuje rôzne národné i medzinárodné školské projekty, pracuje na zvyšovaní úrovne vyučovacieho procesu, na vysokej odbornosti pedagógov, a podieľa sa na zvyšovaní možností mladých absolventov odborných škôl na ich zamestnanosti.

*Naša stránka prechádza rozsiahlou prestavbou. V sekcii „Domov“ je dočasne k dispozícii jej pôvodná verzia.
Prioritné činnosti

PRIORITNÝMI ČINNOSŤAMI


našej organizácie sú :
  • tvorivá činnosť mládeže, pod vedením našich odborníkov
  • proces vytvorenia a práce s firmou podporuje Slovenské centrum cvičných firiem
  • monitoring odborného vzdelávania zaisťuje Slovenské národné observatórium
  • oblasť vzdelávania - štátne vzdelávacie programy, normatívy pre SOŠ, učebnice a učebné pomôcky,
Projekty

PROJEKTY


Členovia špeciálnych tímov ŠIOV-u sa sústreďujú na prácu so žiakmi ZŠ a SŠ v rôzne zameraných národných i medzinárodných projektoch, v ktorých sa zameriavajú na výučbu odborných predmetov, či vybavujú školy modernými školskými pomôckami na vysokej úrovni. ŠIOV takto napomáha slovenským školám vychovávať vysoko odborne kvalifikovaných absolventov, a tým prispieva i k vyššej perspektíve ich zamestnanosti.
Aktivity a súťaže ŠIOV-u

AKTIVITY A SÚŤAŽE


Naša organizácia zasvätila svoju prácu sprístupňovaniu informácií mladým ľuďom, skvalitňovaniu výučby a vzdelávania, kontinuálnemu vzdelávaniu pedagógov, prezentácii rôznych vzdelávacích aktivít a v neposlednom rade i organizácii rôznych súťaží pre žiakov ZŠ a SŠ, akými sú napríklad:
  • JUVYR,
  • SKILLS SLOVAKIA, EUROSKILLS,
  • SOČ, ZOČ,
  • ZENIT a mnohé ďalšie, ktoré tiež nájdete na našich stránkach.


Aktuality

Publicita v zahraničí
16 feb 2015

  Na základe rozhovoru pre rakúske hospodárske tlačové periodikum “Wirtschaftsblatt“ bol publikovaný v Rakúsku dňa 14.1.2015 článok k problematike duálneho vzdelávania v Slovenskej republike.

Read more
Miba predstavila fungovanie duálneho systému vzdelávania v praxi
21 jan 2015

    Reálne fungovanie systému duálneho vzdelávania v praxi predstavili dnes vo Vrábľoch zástupcovia spoločnosti Miba Steeltec, s.r.o.

Read more
Duálne vzdelávanie by mohlo fungovať od nového školského roku
21 jan 2015

  Vzdelanie na odborných školách sa musí priblížiť požiadavkám praxe. 

Read more
JUVYR 2014
20 jan 2015

  23. ročník celoslovenského školského  podujatia JUVYR 2014 privítal opäť po roku mladých z celého Slovenska

Read more

 

SCCF

Sieť cvičných firiem v každom štáte spravuje národná centrála cvičných firiem a na Slovensku je to Slovenské centrum cvičných firiem. Jeho úlohou je simulácia orgánov štátnej správy, organizácia vzdelávania učiteľov cvičných firiem a príprava veľtrhov cvičných firiem.


Čítaj viac o SCCF

Najnovšie na ŠIOVe ...

    Termínovník súťaží na školský rok 2015/2016    
Vzdelávacie štandardy pre skupiny študijných odborov – úplné stredné odborné vzdelanie Od 1. 9. 2015 začínajúc 1. ročníkom sú platné vzdelávacie štandardy vybraných všeobecnovzdelávacích vyučovacích predmetov slo
  Štruktúra SUSO   Školský rok  2014 - 2015   Štartovacia listina - stolár Štartovacia listina - murár Tlačová správa k súťaži Program Pavilón F
    1/ DODATOK č.1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu študijných a učebných odborov  33 Spracúvanie dreva   2/ DODATOK č.1,&nbs
  Záverečné vyhodnotenie SOČ Vyhodnotenie ankety OHK a riešiteľov SOČ Štatistika o zapojenoti do SOČ  
  Štruktúra SUSO   Školský rok  2014 - 2015   Štartovacia listina - stolár Štartovacia listina - murár Tlačová správa k súťaži Program Pavilón F
  Transfer kvalifikačných a vzdelávacích štandardov v plastikárskom priemysle (Transfer of Qualifications and Learning Standards in Plastic Sector; StandPlast VET)          &nb
        Národný projekt : Podpora polytechnickej výchovy na základných školách     Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spolo
  Cvičné firmy na slovenských školách pracujú od roku 1992 a v tomto roku oslavujú pätnásť rokov rovnako ako naša Slovenská republika. Kvalita práce v cvičnej firme v mnohom závisí od materiálno-technického vybavenia
    Recent Development in Education, Training and Employment Policy in Slovakia Current Status of Vocational Education and Training in Slovakia     Dve strany slov a čísel o vzdelávaní na Slovensku
Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači písanie na počítači a úprava textu na počítači    Štruktúra SIP Školský rok 2014/2015 Prihláška Súťažné texty a

 

 

Naše projekty

ŠIOV realizuje viaceré národné a medzinárodné projekty.

Naše časopisy

Zaujímajú vás novinky zo ŠIOVu?

Ak vás zaujíma, čo nové sa deje v našej organizácii, prihláste sa k odberu nášho newslettera

 

*Newsletter pripravujeme, po prihlásení vás budeme informovať.

Zdieľajte s nami

Zaujal vás niektorý článok?
Zdieľajte ho a informujte priateľov !

Nájdite nás na mape

Bellova 54/a
837 63 Bratislava, Slovensko

Kontaktné čísla

Tel: +421 / 2 / 5477 6774
Fax: +421 / 2 / 5477 6277

Email kontakt

sekretariat@siov.sk
www.siov.sk

ŠIOV

Štátny inštitút odborného vzdelávania plní úlohy súvisiace s pedagogicko-organizačným zabezpečovaním výchovy a vzdelávania v stredných odborných učilištiach, učilištiach, strediskách praktického vyučovania a pracoviskách praktického vyučovania. Jeho činnosť je orientovaná na vypracúvanie podkladov a stanovísk k návrhom koncepčných materiálov, zákonov, noriem, predpisov a základných pedagogických dokumentov pre oblasť učňovského školstva, na vypracovanie metodických materiálov, poskytovanie poradenskej, konzultačnej, metodickej a informačnej služby v oblasti praktického vyučovania a vykonávanie činností súvisiacich s medzinárodnými aktivitami, koordinovanými a gestorovanými Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky.