Obsah
rss

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Výzva k súťaži najlepších..

[ 17.10.2012 ]

Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s medzinárodnou sieťou mimovládnych organizácií CEE Bankwatch Network..
viac

JUNIOR NOWACO CUP 2009/10

[ 24.02.2010 ]

Výsledky súťaží JUNIOR NOWACO CUP 2009/10 v profesii kuchár a cukrár a súťaže Mladý mechatronik v profesii..
viac

Vyhlásenie súťaže JUNIOR NOWACO..

[ 06.10.2009 ]

Klub mladých kuchárov a cukrárov – SZKC v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlasuje..
viac

Vzdelávacie programy

 

AKTUÁLNE ZMENY

k tvorbe školských vzdelávacích programov

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania uskutočnil na základe výsledkov monitorovania  v spolupráci s Odbornými komisiami revidovanie štátnych vzdelávacích programov.  Výsledkom bola transformácia pôvodných 83 štátnych vzdelávacích programov do 23 štátnych vzdelávacích programov. Prvý návrh revidovaných štátnych vzdelávacích programov bol predložený na verejné pripomienkové konanie v mesiacoch marec – apríl 2012. Vo verejnom pripomienkovom konaní boli definované jednotlivé problémové oblasti. Po zapracovaní pripomienok a  návrhov boli revidované štátne vzdelávacie programy prerokované Pracovnými skupinami Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu v priebehu roku 2012 a následne predložené Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Aktuálne zmeny v štátnych vzdelávacích programoch

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo s účinnosťou od 1. septembra 2013 revidované Štátne vzdelávacie programy.

Štátne vzdelávacie programy (ďalej aj „ŠVP“) sú zverejnené na www.siov.sk.

Štátny inštitút odborného vzdelávania zverejňuje nasledovné informácie o zmenách v ŠVP:

 • ŠVP sú vytvorené osobitne pre všeobecnovzdelávaciu zložku a ŠVP pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej aj „ŠVP pre   OVP“),
 • ŠVP pre OVP sú vytvorené pre celú skupinu odborov a všetky stupne vzdelania danej skupiny odborov,
 • zverejnených je 23 schválených ŠVP pre OVP, spracovaných v jednotnej formálnej úprave.

-    ŠTRUKTÚRA  ŠVP PRE OVP:

 • kapitola 1 – 4 je spoločná pre všetky stupne vzdelania daného ŠVP pre OVP,
 • ostatné kapitoly obsahujú špecifiká pre jednotlivé stupne vzdelania danej skupiny   odborov,
 • novou kapitolou je „Organizácia výchovy a vzdelávania v externej forme štúdia“,
 • poslednou kapitolou je „Prílohová časť“.
 • kapitola 2 „Ciele výchovy a vzdelávania“ - vzhľadom k stupňom vzdelania a skupinám odborov sa zmenilo písmeno b) nasledovne: „ovládať aspoň jeden cudzí jazyk a vedieť ho používať s výnimkou pre nižšie stredné odborné vzdelanie“( len pre skupiny odborov, ktoré majú NSOV).
 • kapitola 3 „Základné podmienky na realizáciu štátneho vzdelávacieho programu“  sa upravila v časti 3.2 Formy praktického vyučovania, 3.3 Spôsob a podmienky priebehu a ukončovania vzdelávania na stredných odborných školách, vydávanie dokladu o získanom vzdelaní a 3.4 Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie,
 • kapitola 4 „OSOBITOSTI A PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI“ sa terminologicky upravila,
 • v kapitolách „CHARAKTERISTIKA SKUPINY ODBOROV VZDELÁVANIA“ sa upravili časti Základné údaje a Zdravotné požiadavky na uchádzača,
 • v kapitolách „PROFIL ABSOLVENTA“ sa upravila pre všetky stupne vzdelania časť „Kľúčové kompetencie“ a podľa potreby danej skupiny odborov Odborné kompetencie.

-     RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN (ďalej aj „RUP“)

    -   zmeny vo všetkých RUP:

 • zmena pomeru hodín medzi všeobecným a odborným vzdelávaním,
 • disponibilné hodiny sú spoločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie vo všetkých RUP, s tým súvisí znenie poznámky „Disponibilné hodiny sú spoločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie“.
 • rozdelenie vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty a spoločnosť“ na dve samostatné oblasti – „Človek a hodnoty“, „Človek a spoločnosť“,
 • zmeny v „Minimálnom počte týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe za štúdium“ v jednotlivých oblastiach vzdelávania,
 • zmeny v „Účelových kurzoch/učive“ – „Kurz pohybových aktivít v prírode“, „Kurz na ochranu života a zdravia“, „Účelové cvičenia“ a s tým súvisiace zmeny v poznámkach RUP, v niektorých skupinách odborov – doplnenie odborných účelových kurzov,

    -  zmeny v poznámkach

 • upresnenie v poznámkach týkajúcich sa počtu týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch, poznámky týkajúce sa vzdelávacích oblastí všeobecného vzdelávania, poznámka týkajúca sa možnosti spájania predmetov do viachodinových celkov, poznámka týkajúca sa disponibilných hodín,  doplnenie poznámky o disponibilných hodinách nasledovne – „O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade“.

     -  zmeny v RUP podľa stupňa vzdelania:

 • Stredné odborné vzdelanie
 • v oblasti „Jazyk a komunikácia“ – neuvádza sa prvý/druhý cudzí jazyk, ale len cudzí   jazyk. Vyučuje sa jeden cudzí jazyk.  S tým súvisí zmena poznámky:  „Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky, taliansky. Podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Výučba prvého cudzieho jazyka sa v učebných odboroch realizuje minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v 1., 2. ročníku a 2 týždenných vyučovacích hodín v 3. ročníku. Druhý cudzí jazyk sa môže vyučovať ako voliteľný predmet z časovej dotácie disponibilných hodín minimálne v rozsahu 2 týždenných vyučovacích hodín v ročníku“.
 • zníženie počtu hodín v oblasti „Zdravie a pohyb“.
 • Úplné stredné odborné vzdelanie
 • v oblasti „Jazyk a komunikácia“ –  sa uvádza len prvý cudzí jazyk S tým súvisí zmena poznámky: „Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský,  španielsky, taliansky. Podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Výučba prvého cudzieho jazyka sa v študijných odboroch  realizuje minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v ročníku. Druhý cudzí jazyk sa môže vyučovať ako voliteľný predmet z časovej dotácie disponibilných hodín minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v 1. a 2. ročníku a minimálne v rozsahu 2 týždenných vyučovacích hodín v 3. a 4. ročníku.  Druhý cudzí jazyk je povinne voliteľný v skupinách odborov 63 Ekonomika, organizácia, obchod a služby I, 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie“,
 • v oblasti „Človek a príroda“ sa vyradil predmet „Ekológia“, obsah ktorého je súčasťou predmetu „Biológia“, zaradil sa predmet „Geografia“,
 • v oblasti „Matematika a práca s informáciami“ sa upravil počet vyučovacích hodín a s tým súvisiaca poznámka v znení “Súčasťou vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sú predmety matematika a informatika, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia. Výučba matematiky sa realizuje s dotáciou minimálne 1 hodiny týždenne v každom ročníku. V technických študijných odboroch sa výučba matematiky realizuje v rozsahu minimálne 1,5 hodiny týždenne v každom ročníku. Predmet informatika sa vyučuje povinne ak škola nemá zavedený odborný predmet aplikovaná informatika“,
 • zmenilo sa znenie poznámky „Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom vzdelávacom programe a  súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na strednej škole. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade. Možno ich využiť na posilnenie hodinovej dotácie základného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. V skupinách odborov 63 Ekonomika, organizácia, obchod a služby I, 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie sa disponibilné hodiny použijú na vyučovanie povinne voliteľného druhého cudzieho jazyka minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v 1. a 2. ročníku a minimálne v rozsahu 2 týždenných vyučovacích hodín v 3. a 4. ročníku.
 • V RUP pre 4- ročné študijné odbory s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania sa v oblasti „Zdravie a pohyb“ znížil počet hodín
 • V RUP pre 5- ročné bilingválne štúdium sa v oblasti „Jazyk a komunikácia“ zmenili názvy predmetov a s tým súvisiace poznámky v znení: „Druhý vyučovací jazyk je cudzí jazyk, vyučuje sa v 1. ročníku v rozsahu minimálne 20 hodín týždenne, 2. – 5. ročníku v rozsahu 4 hodiny týždenne.   Výchova a vzdelávanie sa zabezpečuje v cudzom jazyku najmenej v troch odborných povinných vyučovacích predmetoch“. „Ako druhý cudzí jazyk sa vyučuje jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský,  španielsky, taliansky. Podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Výučba druhého cudzieho jazyka sa v študijných odboroch realizuje minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v 2. až 5. ročníku“.
 • V RUP pre 2- ročné nadstavbové študijné odbory sa v oblasti „Jazyk a komunikácia“ zmenili názvy predmetov a s tým súvisiace poznámky v znení: Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský,  španielsky, taliansky. Podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Výučba prvého cudzieho jazyka sa v študijných odboroch  realizuje minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v ročníku. Druhý cudzí jazyk sa môže vyučovať ako voliteľný predmet z časovej dotácie disponibilných hodín minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v 1. a 2. ročníku. V oblasti „Človek a spoločnosť“ sa zaviedol predmet občianska náuka a s tým súvisí zmena poznámky „Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ sú predmety dejepis a občianska náuka, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia“.

-    VZDELÁVACIE OBLASTI  

 • Teoretické vzdelávanie obsahuje vzdelávacie štandardy (výkonové aj obsahové štandardy) spoločné pre všetky učebné/študijné odbory na danom stupni vzdelania a špecifické vzdelávacie štandardy pre jednotlivé učebné/študijné odbory.

-    ORGANIZÁCIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V EXTERNEJ FORME ŠTÚDIA

 • popísaná je externá forma štúdia a uvedené sú RUP s poznámkami pre večernú, diaľkovú formu štúdia pre všetky stupne vzdelania.

-   PRÍLOHOVÁ  ČASŤ obsahuje

 • „Vymedzenie pojmov v štátnom vzdelávacom programe“,  „Odporúčané postupy na kontrolu a hodnotenie žiakov“, „Odporúčané Zásady pre tvorbu školského vzdelávacieho programu“.

  

Bratislava, 25. februára 2013

  

 

                                                                         Ing. Gabriela Jakubová

                                                                            zástupkyňa riaditeľa

                                                             poverená  zastupovaním riaditeľa ŠIOV

                                                                                        v.r.