Skip Navigation LinksÚvod > O nás > Rada vlády pre OVP

Rada vlády pre OVP

Rada vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu je poradným orgánom vlády Slovenskej republiky v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Rada vlády posudzuje najmä strategické a koncepčné dokumenty v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v nadväznosti na hospodárske a sociálne potreby Slovenskej republiky, posudzuje plán potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, prerokúva odvetvové koncepcie odborného vzdelávania a prípravy, vypracúva plán propagácie odborného vzdelávania a prípravy, prerokúva a odporúča Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaradenie/vyradenie nového študijného odboru alebo učebného odboru a ich zamerania do/zo sústavy odborov vzdelávania, prerokúva zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, ktoré sú nad rozsah plánu potrieb trhu práce, prerokúva štátne vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie, vyjadruje sa k normatívom priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti, vyjadruje sa k financovaniu  odborného vzdelávania a prípravy a odporúča opatrenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Viac informácií nájdete na stránke www.radavladyovp.sk