Skip Navigation LinksÚvod > Súťaže > Skills Slovakia

Skills Slovakia

Skills Slovakia - projekt prezentuje odborné vzdelávanie a prípravu Slovenska v nadväznosti na členstvo v európskej organizácii World Skills Europe, ktorá v spolupráci s členskými krajinami každé dva roky organizuje celoeurópsku súťaž mladých ľudí v odborných zručnostiach EuroSkills v jednej z krajín Európy.  Ambíciou projektu je vytvoriť sieť národných súťaží v odborných zručnostiach a ďalej ju rozširovať prostredníctvom realizácie súťaží v odboroch, v ktorých sa môže Slovensko prezentovať na medzinárodnej úrovni. Súťaže  podporujú na stredných odborných  školách  SR tvorivosť a talent  mladých stredoškolákov. Súťaže sa konajú na rôznych miestach SR, na školách a prezentačných verejných výstavách a podujatiach. Riadia sa súťažnými kritériami a hodnotiacimi pravidlami. Podstatou súťaží Skills Slovakia je partnerstvo s odborníkmi z praxe.

Skills Slovakia zahŕňa nasledovné súťaže:

Mladý mechatronik – súťaž v zameraní na oblasť mechaniky a mechatroniky určená pre žiakov SOŠ, ktorej cieľom je  podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjanie tvorivých  kompetencií žiakov, odborných, teoretických vedomostí a odborných, praktických schopností a zručností z elektrotechniky, automatizácie a mechaniky, riešenia  úloh a zadaní sú zamerané na vlastnosti pneumatických pohonov, pneumatických a elektropneumatických ventilov, programovanie a konfiguráciu PLC (S7-300), optické snímače, konštrukciu, zapájanie, spracovanie signálov, logické funkcie v programe. Strojné zariadenia a  komponenty garantuje spoločnosť FESTO. 
 

SUSO – súťažná prehliadka stavebných remesiel v zameraní na profesie murár a stolár v 2 kategóriách určená pre žiakov SOŠ, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov, spopularizovať stavebné a drevárske odbory, poukázať na potrebu kvalifikovaných odborníkov v stavebníctve, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, súťaž má medzinárodné pokračovanie do ČR, odbornými partnermi sú zástupcovia hospodárskej praxe pod gestorstvom ABF Praha.

Victoria Regia - v zameraní na oblasť  floristika, určená pre žiakov SOŠ záhradníckych a poľnohospodárskych škôl , ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, odbornými partnermi sú zástupcovia hospodárskej praxe pod gestorstvom SOŠ záhradníckej Piešťany.

GASTRO JUNIOR - v zameraní na odbor kuchár je určená pre žiakov SOŠ a hotelových akadémií, ktorej  cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíja tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, súťažnou úlohou je príprava moderného teplého pokrmu s prílohami v duchu kulinárskych tradícií regiónu, súčasťou  kritérií je  hodnotenie procesu technológie spracovania povinnej suroviny a kvalita tepelnej úpravy.