O ŠIOV-e

Vitajte na stránkach Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorý rozsahom aktivít a činností reaguje na širokú problematiku odborného vzdelávania. Sleduje pritom moderné európske trendy vychádzajúce z nových príležitostí pre stredné odborné školstvo orientujúce sa na potreby trhu práce a kvalifikovanú pracovnú silu. Aktivity organizácie sa orientujú na žiakov, pedagogických aj odborných zamestnancov a potreby zamestnávateľov. 

Štátny inštitút odborného vzdelávania je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. Vznikol z Inštitútu prípravy mládeže, ktorý pôsobil v rokoch 1991 – 1994.

Začiatkom 90-tych rokov sa jeho hlavné činnosti orientovali na zabezpečovanie úloh súvisiacich s riadením stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania zriaďovaných Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a tiež spolupracoval s rezortmi a s ich vzdelávacími ústavmi pri tvorbe koncepcií prípravy mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach. 

Štátny inštitút odborného vzdelávania zabezpečuje základné pedagogické dokumenty pre učebné a študijné odbory, ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a koordinuje spoluprácu s domácimi a zahraničnými subjektmi s cieľom vybaviť školy technikou a zabezpečovať aktuálne úlohy hlavne v oblasti rekvalifikácie. Od roku 1993 rozšíril aktivity o metodické zabezpečovanie úloh v oblasti učňovského školstva. Plní úlohy súvisiace s pedagogicko-organizačným zabezpečovaním výchovy a vzdelávania v stredných odborných učilištiach, učilištiach, strediskách praktického vyučovania a pracoviskách praktického vyučovania. Orientuje sa na vypracúvanie podkladov a stanovísk k návrhom koncepčných materiálov, zákonov, noriem, predpisov a základných pedagogických dokumentov pre oblasť učňovského školstva, na vypracovanie metodických materiálov, poskytovanie poradenskej, konzultačnej, metodickej a informačnej služby v oblasti praktického vyučovania a vykonávanie činností súvisiacich s medzinárodnými aktivitami, koordinovanými a gestorovanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania bolo Európskou vzdelávacou nadáciou (ďalej len "ETF") v Turíne zriadené Slovenské národné observatórium, ktorého cieľom je zbierať a analyzovať informácie o odbornom vzdelávaní v Slovenskej republike a konfrontovať ich so situáciou v Európskej únii. 

Súčasťou Štátneho inštitút odborného vzdelávania je tiež Slovenské centrum cvičných firiem, ktoré pôsobí ako špecializované pracovisko plniace úlohy koordinácie činností cvičných firiem. 

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť