Skip Navigation LinksÚvod > Medzinárodná spolupráca > Medzinárodné projekty > Súčasné projekty > OVP pre trh práce

OVP pre trh práce

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) odštartoval trojročný projekt na zlepšenie úrovne odborného vzdelávania na Slovensku a jeho propagáciu medzi potenciálnymi študentmi a zamestnávateľmi. V pilotnom projekte sa má overiť fungujúca a výsledky prinášajúca metodika prevzatá zo Švajčiarska.

Cieľom projektu je posilniť a rozvinúť spoluprácu medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami tak, aby sa čo najviac študentov z týchto škôl umiestnilo na trhu práce. Hlavný koordinátor projektu je ŠIOV v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie. Výsledkom aktivít tohto projektu by malo byť obojstranne prospešné partnerstvo na úrovni zamestnávateľ – sektorová rada  (resp. profesijná alebo stavovská organizácia) – stredná odborná škola. Dôležitou súčasťou sú aj aktualizované školské vzdelávacie programy pre príslušný študijný/učebný odbor, aktualizované štátne vzdelávacie programy pre príslušnú skupinu odborov a stupeň vzdelania, realizácia praktických foriem vyučovania (odborný výcvik alebo odborná prax) priamo vo výrobe a v prevádzkach zamestnávateľov, vytvorenie vzdelávacích programov pre inštruktorov, pod vedením ktorých vykonávajú žiaci stredných odborných škôl odborný výcvik alebo odbornú prax, či pilotné vyškolenie inštruktorov. Počíta sa aj s účasťou zástupcov zamestnávateľov/profesijných a stavovských organizácií v procese ukončovania odborného vzdelávania a prípravy v rámci maturitných skúšok, ako aj s účasťou na záverečných skúškach. Vzdelávacie aktivity pre učiteľov odborných predmetov sú zamerané na aktuálne trendy v odbore, netradičné metódy a formy výučby.  Špeciálna pozornosť bude venovaná tým študijným/učebným odborom, o ktoré majú žiaci končiacich ročníkov základných škôl (resp. ich zákonní zástupcovia) minimálny alebo žiadny záujem, avšak trh práce ich požaduje.

Švajčiarsky vzdelávací systém, ktorý sa v tomto projekte uplatňuje, je pre slovenské odborné školstvo v mnohom inšpiratívny. Výsledkom môže byť veľmi nízka nezamestnanosť mladistvých pod 25 rokov. V súčasnosti dosahuje v krajinách OECD v priemere 12,4 %, avšak vo Švajčiarskej konfederácii iba sedem percent.

Švajčiarsko-slovenský projekt „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“ bol k 31.03.2017 úspešne ukončený.

Projekt prispel k posilneniu bilaterálnych vzťahov so Švajčiarskou konfederáciou prostredníctvom realizácie mobilít odborníkov zo Slovenskej republiky do Švajčiarska, kde získali know how z oblasti vzdelávacieho systému, praktickej prípravy žiakov, výchovného poradenstva a ďalších zložiek výchovno-vzdelávacieho procesu na SOŠ. Švajčiarske know-how bolo využité aj pri príprave Metodickej príručky a vzdelávacieho programu pre inštruktorov, Analýzy potrieb zamestnávateľov, Školenia pre majstrov odbornej výchovy a učiteľov odborných predmetov, Metodiky spolupráce ako i metodického vedenia partnerom projektu EHB počas celej realizácie projektu. Metodická príručka a vzdelávací program pre inštruktorov ako i Analýza potrieb zamestnávateľov budú použité v rámci ďalších projektov. Toho času v národnom projekte „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“, ktoré realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. Výstupy projektu ako správy a analýzy z mobilít vo Švajčiarsku boli používané počas realizácie projektu, pri príprave workshopov, metodík, aktivít propagácie a pod. Projekt bol príkladom k dobrej praxi a všetky poznatky a výstupy budú použité pri realizácii odborného vzdelávania a prípravy tak ako bolo počas trvania projektu nastavené a to najmä:

  • zabezpečovanie praktického vyučovania v prevádzkach zamestnávateľov,
  • zabezpečovanie účasti zamestnávateľov, alebo profesijných a stavovských organizácií v procese ukončovania štúdia,
  • inovácia školských vzdelávacích programov a normatívov podľa aktuálnych potrieb zamestnávateľov,
  • prehlbovanie spolupráce medzi tromi subjektmi spolupráce a to najmä medzi základnou školou, strednou školou a zamestnávateľmi,
  • dopracovanie koordinačnej platformy na podporu remesiel prostredníctvom prezentácie škôl
  • naďalej propagovať remeslá, odborné školy a odborné školstvo prostredníctvom moderných prostriedkov ako je internet, médiá so zameraním na žiakov ZŠ, ich rodičov ale i širokú verejnosť.

V budúcnosti budú rozšírené výsledky projektu i na ďalšie odbory a to v rámci iných ďalších národných projektov ako i rozšírením škôl a zamestnávateľov vstupom do systému duálneho vzdelávania.

Bližšie informácie o zrealizovaných aktivitách a výstupových ukazovateľoch si môžete pozrieť v časti „aktivity-míľniky“ resp. „výstupové ukazovatele“.

Viac informácií nájdete na stránke http://podpormeremesla.eu.

Analýza kvality multiplikačných školení

Analýza kvality pilotných školení

Spolupráca stredných odborných škôl a zamestnávateľov

Pilotná realizácia výučby v učebných a v študijných odboroch - vyhodnotenie

Brožúra Škola pre Vás

Brožúra Kroky k úspechu

Aktivity - míľniky

Výstupové ukazovatele

Metodika spolupráce

Príručka pre inštruktorov

Analýza BIOTECHNOLÓG FARMAKOLÓG

Analýza CUKRÁR PEKÁR

Analýza KADERNÍK

Analýza MECHANIK ELEKTROTECHNIK

Analýza POMOCNÝ PRACOVNÍK V STAVEBNÍCTVE

Analýza TECHNIK SKLÁRSKEJ VÝROBY

Analýza mobilita Švajčiarsko KSK

Analýza mobilita Švajčiarsko MŠ

Analýza mobilita Švajčiarsko SOŠ

Analýza mobilita Švajčiarsko ŠIOV

METODIKA ZVÝŠENIE KVALITY PRÁCE VÝCHOVNÝCH PORADCOV SO ŽIAKMI ZÁKLADNEJ ŠKOLY