Skip Navigation LinksÚvod > Medzinárodná spolupráca > Medzinárodné projekty > Súčasné projekty > SkillMe

O projekte

Zvyšovanie kompetencií v elektrotechnickom a strojárskom priemysle - skillME

Štátny inštitút odborného vzdelávania je partnerom medzinárodného projektu SkillME a  v spolupráci s národnými i medzinárodnými partnermi sa podieľa na implementácií jednotlivých aktivít projektu. Národnými partnermi sú: Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republike a Stredná odborná škola Stará Turá. V rámci medzinárodnej spolupráce spolupracuje so zástupcami reprezentatívnych zväzov v elektrotechnickom a strojárskom priemysle, národnými regulačnými inštitúciami a strednými odbornými školami z partnerských krajín: Chorvátska, Lotyšska a Slovinska. 
Hlavným cieľom projektu je identifikácia nedostatkových zručností v elektrotechnickom a strojárskom priemysle a vo svojej podstate je projekt reakciou na skutočnosť, že napriek pomerne vysokej nezamestnanosti elektrotechnický a strojársky priemysel ponúka množstvo pracovných príležitostí, no zamestnávatelia majú veľký problém nájsť kvalifikovaných zamestnancov. Aktivity projektu riešia chýbajúce zručnosti vo výrobe, zlepšujú možnosti uplatniteľnosti na trhu práce a v neposlednom rade zvyšujú schopnosť odborných škôl reagovať na potreby požiadavky nových zručností na trhu práce.  
Cieľovými skupinami projektu sú najmä spoločnosti v elektrotechnickom a strojárskom priemysle, študenti, zamestnanci výrobných spoločností, stredné odborné školy, inštitúcie celoživotného vzdelávania a ďalšie osoby zapojené do problematiky trhu práce a odborného vzdelávania v uvedených oblastiach.
V rámci hlavných aktivít projektu sa v roku 2015 uskutočnili vo všetkých partnerských krajinách uskutočnili rozhovory s personálmi riaditeľmi elektrotechnických a strojárskych spoločností za účelom identifikácie zručností, ktoré im u zamestnancov najviac chýbajú. Mnoho oslovených spoločností v elektrotechnickom a strojárskom priemysle v spolupracujúcich krajinách identifikovalo podobné chýbajúce zručnosti u svojich zamestnancov. Najčastejšie zamestnancom chýbali zručnosti v týchto oblastiach: 
1.    Technická dokumentácia;
2.    CAD/CAM systémy;
3.    Automatizácia;
4.    Nové materiály. 

Najviac chýbajúce zručnosti boli na základe prieskumu z realizovaných rozhovorov vybrané a rozdelené medzi partnerské krajiny. Každá krajina je zodpovedná za vypracovanie krátkeho vzdelávacieho programu z pridelenej oblasti. Vytvorené vzdelávacie programy budú pilotne vyskúšané na partnerských školách a následne budú doplnené do existujúcich študijných odborov. 

Kontaktná osoba: Mgr. Alexandra Junášková, alexandra.junaskova@siov.sk. 
Bližšie informácie: https://www.gzs.si/skill-me