Skip Navigation LinksŠIOV > Vzdelávanie > Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je skĺbením vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Vďaka tomu žiaci stredných odborných škôl s učebnou zmluvou získavajú pred vstupom do dospelosti a na trh práce devízy, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech. Šance pracovať v odbore, ktorému sa venovali počas štúdia.  Na druhej strane však treba vnímať tých, ktorí vytvárajú a ponúkajú pracovné príležitosti. Teda zamestnávateľov, investorov, firmy. Ich najcennejším prvkom sú kvalitní ľudia. 

Dnes je kvalita zamestnancov akýmsi hendikepom na ceste za prosperitou. Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi znamená výučbu pre zamestnanie a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov. Preto systém duálneho vzdelávania je krok k úspechu a výzva, ktorou je potrebné odstrániť súčasný hendikep. Za ten je potrebné považovať nezamestnanosť mladých ľudí z dôvodu nesúladu medzi ich dosiahnutým vzdelaním a tým, čo potrebujú zamestnávatelia. 

Kompletný zoznam škôl zapojených do projektu nájdete tu. Duálne vzdelávanie - správna voľba pre budúcnosť našich detí. Viac informácii nájdete tu. Aktuálnu ponuku učebných miest nájdete na www.potrebyovp.sk.
 • silné stránky
 • Výnimočnosť
 • príležitosti

Silné stránky duálneho vzdelávania

 • Vysokokvalifikovaná pracovná sila, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce.
 • Nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľa.
 • Osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobnom procese u zamestnávateľa.
 • Výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa.
 • Zodpovednosť zamestnávateľov za praktickú časť odborného vzdelávania.
 • Vplyv zamestnávateľov na obsah odborného vzdelávania.
 • Aktuálnosť odborných vzdelávacích programov a ich obsahu, možnosť flexibility v ich úprave.
 • Overenie vedomostí a zručností absolventa zamestnávateľom pri ukončovaní štúdia.
 • Žiak si vyberá povolanie a zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí praktické vyučovanie.
 • Výber žiaka na duálne vzdelávanie priamo zamestnávateľom a prijímanie žiaka do školy so súhlasom zamestnávateľa.
 • Dohľad zamestnávateľských združení nad duálnym systémom vzdelávania.
 • Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom.
 • Úzka spolupráca podniku, školy a žiaka.
 • Prakticky cielené učebné osnovy pre jednotlivé odbory.
 • Rozvoj povolaní naviazaných na potreby trhu.
 • Vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom.

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť